كي دوست داره زنشو ضربدري بزنه ولي جرات نكرده بهش بگه

هر كي دوست داره در موردش حرف بزنيم و به همديگه كمك كنيم و در مورد زنامون حرف بزنيم ايدي تلگرامشو يا اينجا يا تو خصوصي بهم بده مرسي