یه سوال من خواهرم تهران دانشجو بوده دور از خانواده از کجا بفهمم تو این مدت داده ؟