سلام جیگر
منم ارومیه ام کیرم خوش فرم و کلفته گه خاستی ییا تلکزام زودیییی
@heydonya123