سلام اگر کسی در سکس بازنش از کاندومهای فضایی(خار دار درشت ) استفاده کرده از تجربش بگه