خانم مطلقه وباشخصیت ازلرستان یا اطراف لرستان سن مهم نیست قیافه هم زیاد مهم نیست پولکی نباشه تک پرخودم باشه تاجاییکه بتونم خرجش میکنم فقط میخوام باهم باشیم خودمم 28ساله فوق لیسانس عمران یه پژو405 هم دارم منتظرم[email protected]