سلام خانوم مطلقه یا دختر پایه مودب با شخصیت و قابل اعتماد اگر از همدان هست پیام بده
@hesam001100