زوجهای عزیزی که نفر سوم برای مشارکت در سکس میخوان من در خدمتشون هستم.
سامی هستم
اهل آبادان
ساکن تهران
قد : ۱۸۲
وزن : ۸۸
سن : ۳۸
اندام ورزشکاری و جوان