بدنبال شخصی
بیغیرت برای خواهر
یا همسر هستم
یا شخصی که برای همسرش
نفر سوم میخاد
و دختر برده خوب میخام
اگر مایلید
به ایدی تلگرام بیاید
@rezamoshi