نوید 37 با تجربه زوجها از همدان یا زنجان و کردستان و کرمانشاه باشند فقط دارم.میگم رابطه واقعی اهل چت سکس نیستم ضمنا در اسکایپ یا تلگرام تست زوج بودن میگیرم که بدونم زوجین راضی و پایه هستند آیدی تلگراممtatarestan و موقع پیام بفرمایید از کدام سایت