من نوید 37 با تجربه جهت یک روز کامل یاپورت مالی میکنم اهل چت بازی نیستم واقعی و حضوری هستم زوج ها ازهمدان یا کرمانشاه و کردستان و زنجان باشند اول هم تست زوج بودن میگیرم که بدونم زوجید آیدی تلگراممtatarestanمی باشد