سلام
محمد هستم ٣٣ از تهران
ماساژور عيتم و سبكهاي ابداعي و منحصر به فرد جهت ماساژ و ارضاي زوجها يا خانمها دارم
كاملا قابل اطمينان و موجه هستم و دوست دارم واقعا اين انرژي دستام رو به بدن طرف مقابلم منتقل كنم
@emergencybuilding