نوید 37 با تجربه اول هم در تلگرام مخفی تست زوج بودن میگیرم بعد اوکی شد یم برنامه میریزیم آیدی تل منtatarestan می باشد و در تلگران قشنگ.معرفی کنید و بفرمایید ازکدام شهرید و نام سایت را ببرید