سلام زوج از بیرجند برا موازی یاضرب بود ایدی تل بده