سلام
جنده از رشت پیام خصوصی بده برای هماهنگی یا
اگه کسی شماره داره لطف کنه بفرسته