یه خانم برای سکس حضوری از قم میخوام هزینش هم پرداخت میکنم / کسی هست اینجا؟/