سلام دختر پایه واقعا پایه باشه سفر همه چی پی ام بده
id:miladmdg
telegrm