از رشت کسی اگه هست مکان دارم.اگه کسی هست در خدمتم.