دنبال ی خانومم ک بردش بشم از شیراز هستمایدی تلگرامم mohamad8080801 ی حال اساسی لازم دارم