یه خانوم پایه میخوام ساکن شیراز باشه تا باهم یه رابطه پایدار و همیشگی رو شروع کنیم