سلام . خانوم از زنجان و شهرهای اطراف هست؟ مکان دارم مجردی