ی دختر خوب میخوام من همه جا میرم 25 سالمه 185قدمه خوبم از خجالتش درمیام خودش بمونه تو کف