من دنبال یه دخترم که با ویس بیغیرتم کنه تو تلگرام @bixal

پسرایی که بی مو تمیزن مثه خودم و اهل بیغیرتی و زنونه پوشی هستن هم بیان مرسی

@bixal