فاعل هستم از کرمانشاه اگه مفعول کسی هست بهم خب بده حال اساسی بهش میدم

masoudrad115