فاعل هستم از کرمانشاه اگه مفعول کسی هست بهم خب بده حال اساسی بهش میدم
09188585953