یه خانوم سکسی که دوسپ داره بعد ازدواجش ازاد بگرده بیاد خصوصی اصل کامل وایدی بده یا شماره