خوشتیپم فکنم..عکسام رو صفحه تلگرامم هست اهل اصفهانم و بشدت عاشق خانمای جاافتاده و سکسیمالبته اگر دختریم رفت و چشمای سبزمو دید دوسداشت بهم بده میکنم ولی اگر خدانکرده پاره شد گردن خودشاینم ایدی تلمvooria1