هر کس مایل هست که زنش جلوش بکنم به صروت حرفه ای از شیراز یا فسا تو خصوص پیام بده