دوجسنه از استان فارس اگه هست لطفا تو خصوی پیام بده