سلام ی دوس دختر یا زن مطلقه میخام
سکس هم اگ خودش بخاد برام زیاد مهم نیس
مهم اینه بام دوس باشه و اهل حال
هرکی بود تلگرام پی ام بده
@mattmattt