اگه یه خانم از زاهدان هست بهم پیام بده.از همه لحاظ بی نیازش میکنم.
به شرطی که باهام باشه.سر تا پاشو از پول میگیرم و همه جوره پایه هستم
۰۹۳۸۲۱۹۳۵۵۳