سلام چند روز دیگه مسافر شیراز. زوج پایه سه نفره از شیراز یا خانم مطلقه از شیراز مخصوصا صدرا ۲ اگه هست پیام بده. ای تل گر ام Chokshar