فاطمه توخونه تنها وانتظار کسی را میکشید انتظار یک نفر که بکندش کسی غیراز شوهرش
دراین موقع مجتبا همان پسری بارها منا گاییده بود اومد در خونه را زدفاطمه در را باز کرد مجتبا را دید گل از گل وجود ش شکفت وبا آغوش باز انا بخونه برد وازاون پذیرایی کردبعد لخت شد اومد جلوی اون مجتبا وقتی فاطمه را لخت دید کیرش راست شد وبلند شد ورفت طرف اون. فاطمه دست زد زیر پستوناش ومجتبا دست گذاشت زیر کیرش خوب هر زن وشوهری با هم اینکاررا میکنند اما این دو نفر که زن شوهر نبودندخانم من بود بادوستم من دوست خانمم مجتبا ومن میدونستم که مجتبا قراره بیاد اونا بکنه
این دفعه اولی نبود که مجتبا همسر منا می گائید بلکه بارها این کار را کرده بوددفعه اولی که میخواست اورا بکنه من تو خونه بودم.وباتوافق هم این کارا کردیم یخورده با هم نشستیم یک شامی چیزی خوردیم موقع خواب زن من رفت تو جای خودش خوابید وکسشا واگذاشت یعنی بعد انکه لخت شد واتاق هم تاریک بود مجتبا رفت رو اون خوابید کیرکرد تو کس خانم من دفعه ی اولی بود که اینکاررا میکردیم حول هراس داشتیم گر چه قبل از اون هم همسر من کیر یک نفر دیگه را خورده بود اون مردی بود بنام سید احمد واونم ما خیلی باهم رابطه داشتیم کون من گذاشته بودبرای همین کس زن منهم گذاشت میومد منزل ما مینشستیم وحرف میزدیم جوک تعریف میکردیم بعد من اون میرفتیم تو اتاق خواب ومن کیر اونا میخوردم وقتی به او کون میدادم خیلی لذت میبرددم خانم من هم ازاین جریان خبر دار شد ومیومد پشت در اتاق باکسش بازی میکرد ایدی برای حرف سکسی @zadbod