باربد هستم ٤٠ ساله. شغل مهندس .قد ١٨٠. وزن ٩٠ . اهل شوخي و خنده .دنبال يك خانم باشخصيت هستم كه به هم بياييم . از انرژي زياد خانم ها خوشم مياد و لي از متانت و وقارشان بيشتر.كسي كه شعارش اينكه هر گلي يه بويي داره و تنوع طلبه به درد من نميخوره چون اهل خيانت هم نيستم. خلاصه پايه مسافرت خارجي هم باشه مثل تركيه و ارمنستان وغيره. منتظر ميمونم تا گيرم بياد