خانمی از تبریز برای رابطه خصوصی پی ام بده،فقط سفید پوست باشه سبزه لطفا پی ام نده ممنون.از خوده تبریز باشه نه اطراف یا شهرای دیگه اش.