یه دوست خوب و صاف و صادق بود در خدمتم
[email protected]