ایدیم عوض شده shirin.0000
اون یکی ایدی مربوط بمن نیس ایدی جدیدم 4 تا صفر داره