قدم 185 چشام رنگی موهام بور خلاصع همه چی تموم ب ایمیلم پیام بدین شماره بدم