20 ساله ورزشکار قد بلند از کرج و تهران
کسی خواست خصوصی پیام بده ای دی تلمو بدم