برای خرید اکانت از کانال فوق مراقب باشید گول این کاربر شیاد نخورید : نام موسس کانال تلگرام : رحمت امینی - اهل مهاباد -